Tabung Masa Depan

Friday, March 8, 2013

Teori Interaksionalis dalam Teori Pemerolehan BahasaKonsep Teori Interaksionalis

            Teori Interaksionalis telah dipelopori oleh Halliday. Perkembangan teori ini telah berlaku sekitar tahun enam puluhan dan tujuh puluhan. Antara ahli-ahli bahasa yang turut menunjangi teori ini adalah seperti Bloom (1979), Bowennan (1973-1976) dan juga Grommer (1976). Mereka bersependapat bahawa kebolehan kognitif sahaja tidak boleh menjelaskan penguasaan bahasa seseorang kanak-kanak itu. Ini berikutan dengan kemahiran kognitif kanak-kanak yang hanya membolehkan mereka mentafsir makna tetapi tidak menjamin tafsiran tersebut boleh dinyatakan atau dilahirkan dalam bentuk bahasa.
            Menurut pandangan ahli-ahli interaksionalis, kanak-kanak perlu didedahkan kepada interaksi linguistik bagi menggambarkan bentuk linguistik yang jelas dan tepat. Mereka juga menganggap bahawa penyampaian semantik (makna) adalah penting, dan harus berjalan seiringan dengan struktur bahasa agar para pelajar dapat menggunakan sistem bahasa dengan betul.
            Teori Interaksionalis memandang pembelajaran bahasa sebagai alat interaksi dan proses ini melibatkan mental dan liguistik. Teori ini turut menekankan pentingnya proses pembentukan hipotesis mengenai undang-undang bahasa dalam sesuatu pembelajaran itu. Seseorang pelajar harus boleh menggunakan struktur-struktur bahasa dengan betul terutamanya dari segi tatabahasa dan makna. Ini adalah penting bagi membolehkan mereka berkomunikasi dalam masyarakat dengan baik dan berkesan.  Guru-guru disarankan supaya memberi banyak latihan kepada murid-murid.

Prinsip-Prinsip Aliran Interaksionalis

            Prinsip Pertama, makna adalah lebih diutamakan dalam setiap komunikasi bahasa. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa, sama ada pembelajaran penting. Pembelajaran bahasa bukan hanya secara strukturalnya sahaja,  tetapi apa yang lebih penting ialah belajar                      untuk berinteraksi.
            Dalam prinsip kedua, Pembelajaran bahasa merupakan proses mental dan linguistik. Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa,  bahasa yang dituturkan dan makna  yang dimaksudkan mempunyai hubungan yang rapat. Teori Interaksionalis ini mementingkan kedua-dua unsur iaitu makna dan juga struktur bahasa.
            Seterusnya, prinsip ketiga menyatakan bahawa teori ini menekankan penumpuan terhadap aktiviti-aktiviti yang bermakna. Jika guru dapat menyampaikan pengajaran dalam bentuk-bentuk aktiviti yang bermakna, maka para pelajar akan dapat menggunakan bahasa itu dengan lancar dan fasih.
katakan like jika best ya!